| odwiedzin:

Grudzień u PIĘCIOLATKÓW

1. Świąteczne pocztówki

2. Zwierzęta zimą

3. Spotkanie przy wigilijnym stole

4. Świąteczne zwyczaje


W grudniu będziemy poznawali:
* zwyczaj wysyłania świątecznych kartek,
* rozumiały potrzebę dokarmiania ptaków i leśnych zwierząt zimą
* rozpoznawały i nazywały pokarm dla ptaków i zwierząt leśnych
* rozpoznawały i nazywały : wróbla, gołębia, sikorkę; określając ich wygląd i sposób odżywiania
* poznają ptaki przylatujące do Polski zimą: gil, jemiołuszka czeczotka, szczygieł; rozumiały przyczyny ich imigracji,
* obserwowały zmiany w przyrodzie zachodzące wraz z upływem czasu
* zwyczaje i tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia
* rozumieją potrzebę odkładania rzeczy na swoje miejsce
* dostrzegają różnię między porządkiem i nieporządkiem w otoczeniu
* chętnie uczestniczyły w pracach porządkowych w sali
* rozumiały i nazywały zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy
* budowały wypowiedzi złożone, poprawne pod względem logicznym, gramatycznym i artykulacyjnym
* posługiwały się określeniami: cicho, głośno; stopniując te przymiotniki
* wyszukiwały w albumach przyrodniczych informacje związane z tematem
* posługiwały się określeniami: koło, półkole
* dopełniały elementy zbioru do 5
* liczyły na palcach - zbiorze zastępczym
* wykonywały prace plastyczne na temat określony i dowolny
* śpiewały znane kolędy


WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM SPOŁECZNYM:
* Spotkanie wigilijne z rodzicami: 18.12.2017, godzina 13.00, serdecznie zapraszamy.
* Przygotowanie dzieci do Jasełek
* Rozmowy indywidualne z rodzicami według potrzeb


pm-7.pl