| odwiedzin:

Kwiecień u SZEŚCIOLATKÓW

Na wsi

Praca rolnika

Chronimy środowisko

Kto Ty jesteś?


Ogólne cele dydaktyczno - wychowawcze:
* Kształcenie umiejętności uważnego słuchania utworów literackich.
* Propagowanie postawy pro ekologicznej.
* Poznawanie pojęć związanych z ekologią: recykling, segregacja śmieci, środowisko przyrodnicze, fauna, flora.
* Kształtowanie umiejętności porównywania długości; operowania pojęciami: najkrótszy, najdłuższy.
* Kształtowanie umiejętności globalnego czytania wyrazów: ekologia; fauna, flora, godło, flaga.
* Zachęcanie do codziennego spożywania mleka i przetworów mlecznych przełamywanie niechęci.
* Rozwijanie percepcji wzrokowej na materiale symbolicznym.
* Rozwijanie sprawności grafomotorycznej ręki wiodącej.
* Rozwijanie umiejętności właściwego reagowania na przegraną, znoszenie porażek.
* Wdrażanie do właściwego zachowania się przy stole i używania zwrotów proszę, dziękuję.
* Rozbudzanie zainteresowania mniej znanymi zawodami: piekarz, młynarz.
* Rozbudzanie zainteresowania historią techniki.
* Zachęcanie do codziennych spacerów i zabaw na świeżym powietrzu.
* Doskonalenie percepcji słuchowej _ wyróżnianie głosek w wyrazach i kolejne ich nazywanie.
* Doskonalenie percepcji wzrokowej podczas układania według wzoru i wskazywania takich samych znaków i symboli.
* Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego _ ustalanie kolejności zdarzeń i porządkowanie obrazków w historyjkach obrazkowych.
* Doskonalenie umiejętności dodawania i odejmowania.
* Posługiwanie się liczbami dla zaznaczania liczby elementów w zbiorze.


Współpraca ze środowiskiem
* List do rodziców na stronie internetowej, tablicy ogłoszeń
* Zaproszenie do Akcji Cała Polska Czyta Dzieciom
* Wzbogacenie kącików przyrody i materiałów papierniczych
* Wycieczka do Muzeum Pismiennictwa i Druku w Grębocinie


pm-7.pl